วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

          นางสาวบุษราริน   กันทะวิชัย  ครูอาสาฯ  จัดกิจกรรมโครงการเสริมความรู้และทักษะการอ่านและเขียน    หอประชุมบ้านประดู่ หมู่ที่ 14  ตำบลและ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

            นางวิลัยพร  คำดี   ครูอาสาฯ  จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ)    ช่างแต่งหน้า    บ้านปางแก  ตำบลงอบ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

          นายสุรพล  ขันทแพทย์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งช้าง  เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมภูคา สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

          กศน.ตำบลและ  จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ)  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ     บ้านเฟือยลุง หมู่ที่ 9  ตำบลและ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่านวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

           กศน.ตำบลปอน จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ)  หลักสูตรผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ณ  หอประชุมหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลปอน  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่านวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

          กศน.อำเภอทุ่งช้าง   ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ  โรงเรียนทุ่งช้าง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

           กศน.ตำบลปอน จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ)  หลักสูตรพริกแกงสมุนไพร ณ  บ้านป่าเปือย  หมู่ที่ 7 ตำบลปอน  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน