วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563

             กศน.อำเภอทุ่งช้าง  จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน   กิจกรรมการเรียนรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ บ้านประดู่  ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน 


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

          นายสุรพล  ขันทแพทย์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งช้าง  พร้อมด้วยนางสาวปุณณิชญา  มะรินทร์  และนางสาวกชกร  อ่ำทอง  เข้าร่วมประชุมของกลุ่มมิติด้านการศึกษาพัฒนาทุ่งช้าง  สู่เมืองน่านน่าอยู่ ณ  โรงเรียนทุ่งช้าง

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

            นายสุรพล  ขันทแพทย์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งช้าง  นิเทศติดตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ)  หลักสูตรการซ่อมแซมและเย็บปะเสื้อผ้า บ้านสันกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

        นางสาวบุษราริน   กันทะวิชัย  ครูอาสาฯ  เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้และชุมชนบนพื้นที่สูง  ประจำปี 2563  จุดปฏิบัติงานบ้านน้ำพิ  หมู่ที่  3  ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

             กศน.ตำบลและ  จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ)  กลุ่มอาชีพการแปรรูปของใช้จากเส้นพลาสติก  ณ  บ้านประดู่ หมู่ที่ 14  ตำบลและ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน

         

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563

          นายสุรพล  ขันทแพทย์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งช้าง  พร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอทุ่งช้าง  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬา ร.ร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
           

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

             นายสุรพล  ขันทแพทย์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งช้าง  นิเทศติดตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ)  กลุ่มไม้กวาด    บ้านห้วยสะแตง  หมู่ที่ 2  ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน